واحد نظارت بر درمان و رسیدگی به شکایات

مشخصات:

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم معصومه لعل حسن زاده

سمت: کارشناس نظارت بر درمان و رسیدگی به شکایات

نظارت بر مطب ها ،موسسات ،پزشکان عمومی و متخصص


شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان

شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات:

  • اخذ شکایت درمانی و تعرفه ای از مراکز درمانی تحت پوشش به صورت حضوری و غیر حضوری سامانه 190
  • بررسی شکایت از طریق بازدید مکاتبه و تهیه گزارش و پاسخگویی به شاکی
  • رسیدگی به شکایات واصله از مراجع دیگر اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر بازرسی دانشگاه و پاسخگویی به مرجع ارسال شکایت
  • راهنمایی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت
  • انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11