واحد صدور پروانه ها و موسسات پاراکلینیکی و کمیسیون ماده 20

مشخصات:

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم قدیره مهری

سمت: مسئول واحد صدور پروانه ها و موسسات پاراکلینیکی و کمیسیون ماده 20

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


شرح وظایف کمیسیون ماده 20

پذيرش در خواست تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
 صدور پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
صدور مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: بهداران تجربي دندان- كمك دندانپزشكان تجربي- لابراتوار پروتزهاي دنداني
پذيرش در خواست موسسات پزشكي وپيراپزشكي در خصوص موارد ذيل:
الف) تغيير مسئول فني

 ب) تغيير نام موسسه

 ج) تغيير مكان موسسه

د) تغيير ساعات فعاليت موسسه

 ه) افزايش ياكاهش تعداد موسسين

و) افزايش واحد درماني سرپايي دردرمانگاهها

 ز) افزايش بخش ويا تخت بستري در بيمارستانها

برگزاري كميسيون قانوني ماده 20 جهت بررسي واتخاذ تصميم در زمينه در خواستهاي موضوع بند (5(
 
تمديداعتبار موافقت اصولي مراكز وموسسات در حال تاسيس

صدورمجوزواحددرمان سوء مصرف مواد