معرفی مسئول

مشخصات

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم فهیمه باقرنیا

سمت: رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

کارشناسی پرستاری با سابقه 9 سال خدمت در بیمارستان و 7 سال در ستاد مرکزی

شرح وظایف