کارشناس تعالی بالینی و مدیریت بیمارستانی

 مشخصات

نام ونام خانوادگی: خانم فرحناز کاظمی

سمت: کارشناس اداره تعالی بالینی و مدیریت بیمارستانی

 


شرح وظایف :

  • مکاتبات مرتبط  با  انعقاد یا تمدید قرارداد پزشکان متخصص پس از بررسی پرونده و اعلام نیاز بیمارستان
  •  برگزاری جلسات مختلف با متخصصین و تنظیم صورتجلسات
  • دریافت برنامه های آنکالی از بیمارستان و بررسی حضور همه پزشکان در برنامه به صورت عادلانه
  • ثبت اطلاعات پزشکان متخصص در سامانه hse
  • بروزرسانی هرماهه اطلاعات سامانه پس از معرفی پزشک از سوی بیمارستان بعنوان تمام وقت، معرفی آنان و تهیه پیش نویس ابلاغ تمام وقتی ایشان و ارسال جهت امضا توسط ریاست دانشگاه
  • معرفی پزشکان تمام وقت به سازمانهای بیمه گر با حکم صادره از سوی ریاست دانشگاه
  • بروز رسانی آمار پزشکان تمام وقت هر 6 ماه یکبار و ارسال به سازمانهای بیمه گر
  • هماهنگی و تعامل با رابطین طرح تحول بیمارستانها جهت ارسال به موقع ابلاغهای تمام وقتی صادر شده جهت پزشکان از سوی روسای بیمارستانها و همچنین اعلام خروج پزشکان از برنامه تمام وقتی