شرح وظایف معاون درمان

شرح وظایف معاونت درمان :


  • تنظیم برنامه های درمانی مراکز شهرستان و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح استان اعم از دولتی ، خصوصی ، ... و پیگیری مسائل ومشکلات تشخیصی و درمانی موجود در شهرستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها

  • تامین و توزیع نیروهای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی و هماهنگ با معاونت محترم پشتیبانی دانشکده در نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه

  • صدور و تمدید پروانه های موسسات پزشکی

  • نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی در شهرستان ، تامین تجهیزات پزشکی و نظارت بر نحوه استفاده از آنها وهماهنگی کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی

  • نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی شهرستان در فواصل زمانی متعدد از طریق ادارات تابعه و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی ، درمانگاهها و مراکز خصوصی در سطح استان اعم از خدمات فوق تخصصی ، تخصصی اورژانسهای بیمارستانی ، پرستاری ، مامائی ، آزمایشگاهها و رادیولوژیها و سایر مراکز

  • تامین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصمیم گیریهای صحیح در شورای پزشکی

  • توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این زمینه و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه 

  • ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داورئی مورد نیاز و تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران پیگیری ونظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در استان اعم از بیماران دیالیزی ، سرطانی ، دیابتی ، هموفیلی ، تالاسمی و پیوندی 

  • ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض

  • پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلی و اختیارات قانونی وزارت متبوع و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران