طب سنتی

 

مشخصات :

نام ونام خانوادگی: خانم صغری اسماعیلی

سمت: مسئول اداره طب سنتی


شرح وظایف :

   - تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک اداره کل طب ایرانی و سند توسعه طب ایرانی

   - تهیه مستندات و اطلاعات خواسته شده در سامانه برنامه عملیاتی وزارت به صورت ماهانه و ثبت آن در سایت برنامه عملیاتی کشوری

  - تهیه شاخص ها، استانداردها، چک لیست ها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب ایرانی و مکمل

  -  برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های آشنایی با طب ایرانی جهت گروه های هدف و براساس نیازسنجی ها و الویت

 های آموزشی در حوزه طب ایرانی و با هماهنگی و مشارکت دانشکده طب ایرانی

 - پیگیری مکاتبات اداره کل طب ایرانی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی