روابط عمومی

مسئول روابط عمومی:


نام و نام خانوادگی : خانم ندارضایی

سمت :مسئول روابط عمومی معاونت درمان

شماره تماس :09368930440