کارشناس پیوند و بیماری های خاص

 مشخصات

نام ونام خانوادگی: خانم تکتم استیری

سمت: کارشناس پیوند و بیماری های خاص


شرح وظایف

 

  •  بررسی، شناخت و تعیین تعداد بیماران خاص )هموفیلی-  تالاسمی-  دیالیز-  پیوند اعضاء وMS  ) استان
  • بررسیوآنالیزعللبروزوافزایشمواردجدید،مرگومیروعوارضبیماریهایخاصاستان.
  • ثبتاطلاعاتبیمارانخاصدرپورتالوزارتخانه
  • ایجادهماهنگیبینبخشیباسازمانهایبیمهگر،نظامپزشکی،انجمنهایحمایتیبیمارانخاصوسایرسازمانهایموثردرجهت ارتقایخدماتدرمانیبیمارانخاص
  • مشارکتدراجرایپروژههایتحقیقاتیکاربردیدرخصوصبیماریهایخاصازتصویبتا ابلاغ
  • برنامهریزیوبرگزاریجلساتوکارگاههایآموزشیجهتپزشکان،پرستارانوکلیهپیراپزشکانمرتبطبابیمارانخاصاستان
  • برنامهریزیجهتنظارتوبازدیدازمراکزدرمانیارائهدهندهخدماتبهبیمارانخاص بصورتماهانهدرشهرمشهدوشهرستانهای استان
  • نظارتبرچگونگیاجرایبرنامهجامعپیشگیریوکنترلدیابتدرسطح2 و3 وایجادمراکز درمانیتخصصیدیابتدرسطح بیمارستان هاوارائهآمارمربوطهبهوزارتخانهمتبوع
  • تهیه،تدوینواجرایبرنامهعملیاتیسالانهبیمارانخاصبراساسبرنامههایتوسعه کشوریاعلامشدهازسویوزارتخانهمتبوعو تهیهنرمافزارهایمرتبطبهمنظورارتقاءسطح عملکردوایجادبانکاطلاعاتیبیمارانخاص
  • بررسیوتنظیموکنترلاسنادمالیمربوطبهدستورالعملاجراییقانون52000010 ازمحل اعتبارات30303 قانونبودجهکلکشوردرخصوصبیمارانسرطانی،خاصوصعبالعلاجاستان (سوختگی - ICU  -  NICU  - تعویضمفصل)