کارشناس توزیع متخصصین

 مشخصات

نام ونام خانوادگی: خانم فرحناز کاظمی

سمت: کارشناس امور متخصصین


شرح وظایف

 

 • صدور گواهی سنوات خدمتی پزشکان متخصص وفوق تخصص

- همراه داشتن گواهی محل خدمت(بعنوان مثال از بیمارستان) الزامی است

 • جمع آوری اطلاعات و آمار پزشکان متخصص
 •   درخواست نیروی طرح یک ماهه بصورت ماهانه

- ورود به سایت وزارتخانه و دریافت نامه مربوط به اعلام نیاز از آن

-مکاتبه با بیمارستانها  و شبکه ها جهت اعلام نیاز به دستیاران سال آخر

- دریافت اعلام نیازها از بیمارستانها و یکپارچه سازی آنها

-وارد کردن نیازها در سایت وزارتخانه دانشگاه

- صدور حکم دستیاران از سوی وزارتخانه

-راهنمایی دستیاران جهت ارسال حکم و مدارک مربوطه از طریق تماس تلفنی

- دریافت حکم دستیاران ومکاتبه با معاونت پشتیبانی درخصوص صدور ابلاغ

- اعزام دستیاران به بیمارستانها و شبکه ها بر اساس اولویت نیاز

 •   صدور گواهی پایان طرح یک ماهه دستیاران اعزامی به استان

-دریافت گواهی انجام خدمات به مدت یک ماه و فرم عملکرد دستیار از سوی بیمارستان محل خدمت (طبق فرم مربوطه)

-صدور گواهی انجام خدمات به مدت یک ماه به معاونت درمان دانشگاه محل تحصیل پزشک و رونوشت به وزارتخانه

 • انجام کلیه امور مربوط به اعلام نیاز و جذب نیروی تخصصی و فوق تخصصی

-دریافت نامه از مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیازها

-جمع آوری درخواستهای اعلام نیاز تخصصی و بررسی و هماهنگی با روسای بیمارستانها

-تشکیل جلسه با حضور معاون و مدیر درمان و نهایی کردن اعلام نیازها بر اساس نیروهای  تخصصی موجود ،

-وارد نمودن اعلام نیازها به در سایت وزارتخانه

 •   حضور در جلسه تقسیم نیروها با همراهی معاون درمان در وزارتخانه و نهایی نمودن جدول اعلام نیاز 
 • راهنمایی و جوابدهی تلفنی به پزشکانی که قرار است استان را جهت فعالیت طرح ضریب کا انتخاب نمایند
 •    دریافت احکام پزشکان اعزامی به استان از سایت وزارت
 • تهیه اطلاعات و قرار دادن مطالب بر روی سایت دانشگاه برای راهنمایی پزشکان جدیدالورود
 • برگزاری جشن استقبال و آموزش پزشکان جدید الورود و تشکیل پرونده
 • تقسیم پزشکان و محاسبه مدت تعهدان آنان و معرفی به معاونت پشتیبانی،بیمارستان و کلینیک محل خدمت
 • دریافت شروع به کارها از محل خدمت و درج اسامی پزشکانی که شروع به کارنموده اند در سایت وزارت و همچنین  ارسال کتبی شروع بکارها و  به مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارتخانه
 • ثبت تمامی مشخصات (نام، شماره نظام، شماره ملی، تخصص، تعهد، نحوه همکاری، تاریخ شروع و پایان تعهدات و...)پزشکان جدیدالورود در سایت وزارتخانه
 • ارسال اسامی متخصصانی که به استان مراجعه ننموده و مرتکب غیبت شده اند به  مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و معاونتهای درمان سایر دانشگاهها و همچنین ثبت در سایت وزارتخانه
 • صدور گواهی پایان طرح  ضریب

-دریافت گواهی انجام خدمات از سوی معاون پشتیبانی و بیمارستان محل خدمت( باذکر تاریخ شروع و پایان طرح و ذکر کلمه ی تسویه حساب)

-بررسی پرونده  پزشک وتائید پایان مدت طرح و دریافت مدارک اسکن شده پزشک(پشت وروی کارت پایان خدمت،سند تعهد محضری بدو ورود به دوره دستیاری،گواهی پایان طرح عمومی، ابلاغ اولیه  متخصص جهت معرفی به استان)

-صدور گواهی پایان طرح  ضریبk پزشکان به مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارتخانه

 PDF- نمودن مدارک فوق و گواهی پایان طرح صادره از سوی معاونت درمان و پشتیبانی و تشکیل پرونده الکترونیکی

-ورود به اتوماسیون وزارتخانه و تهیه پیش نویس گواهی پایان تعهدات پزشک و پیوست نمودن پرونده الکترونیکی و ارسال به کارتابل کارشناس وزارتخانه

-پس از تایید توسط کارشناس وزارت ، گواهی پایان تعهدات توسط مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی امضا و به کارتابل اینجانب جهت پرینت ارجاع داده می شود.

- تماس با پزشک و ارایه اصل گواهی پایان تعهدات و رونوشتهای مربوطه و اخذ رسید از پزشک ودرج یک نسخه  از گواهی پایان تعهدات و برگه رسید در پرونده ایشان

 • تشکیل پرونده  در بدو ورود جهت متخصصان

     مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متخصصان:

-فتوکپی  تمام صفحات شناسنامه

-فتوکپی کارت ملی

  -فتوکپی کارت نظام پزشکی

 -فتوکپی پروانه دائم یا موقت

 -فتو کپی پایان یا معافیت از طرح دوران عمومی

 -فتوکپی خوانا از سند تعهد محضری  ممهور به مهر معاونت آموزشی محل تحصیل

 -فتوکپی پشت و روی کارت پایان یا معافیت از خدمت

 -دو قطعه عکس4×3 پشت نویسی شده

-گواهی خدمات در بخش دولتی

-نمونه مهر و خط و اعلام کتبی شروع به کار

جهت نیروهای نیروهای استخدامی علاوه بر موارد بالا  :

-   گواهی صادره از سوی معاونت توسعه که در آن مدت استفاده از ماموریت آموزشی قید شده باشد  تمامی احکام حقوقی مدت تحصیل (4 ساله)

-      گواهی خدمات در بخش دولتی به عنوان پزشک عمومی ، صادره از سوی معاونت بهداشتی ، یا معاونت درمان  و یا معاونت توسعه و مدیریت منابع