معرفی واحد

مشخصات


نام و نام خانوادگی : خانم آمنه مسافری

سمت :رئیس اداره پرستاری معاونت درمان

 

"شرح وظایف رئیس اداره پرستاري"