اداره اقتصاد و درمان


مشخصات

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای رضا هاشم پور

سمت: مسئول اداره اقتصاد درمان

شرح وظایف واحد