اداره امور آزمایشگاه ها

مشخصات


نام ونام خانوادگی مسئول: آقای حسن یارمحمدی

سمت: رئیس اداره امور آزمایشگاه معاونت درمان

شرح وظایف واحد