مسئول دفتر

مشخصات :

محسن ادیبی

مسئول دفتر معاونت درمان

تکنسین فوریتهای پزشکی

کارشناس شیمی کاربردی

کارشناس کامپیوتر


شرح وظایف:

- درﻳﺎﻓﺖدﺳﺘﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کار از معاونت درمان دانشکده

- ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎطﺗﻠﻔﻨﻲمعاونت درمان داﻧﺸﻜﺪﻩﺑﺎداﺧﻞوﺧﺎرج وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

- آگاه کردن اﻋﻀﺎيﺷﺮکت کنندﻩازﻧﺸﺴﺘﻬﺎوکمیسیون هاﻳﻲ که دردﻓﺘﺮمعاونت درمان دانشکده تشکیل میشود

- اﻧﺠﺎم دﻳﮕﺮ کارهایﻣﺤﻮﻟﻪﺑﺮاﺑﺮدﺳﺘﻮرمعاونت درمان داﻧﺸﻜﺪﻩ

- دریافت نامه اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت

- نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها اوراق نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص

- ارسال و دریافت مکاتبات با مرکز ترک اعتیاد سطح شهرستان اسفراین