تجهیزات پزشکی

مشخصات :

نام ونام خانوادگی: خانم شهرزاد کمالی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی


فرآیندهای واحد تجهیزات پزشکی:

1- به روز رسانی شناسنامه و بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی موجود در مراکز درمانی به تفکیک بخش ها

2- نیازسنجی تجهیزات پزشکی و تعیین اولویت بندی تجهیزات پزشکی و کارشناسی فنی و تخصصی

3-تشکیل کمیته تجهیزات پزشکی جهت تصویب تجهیزات پزشکی مورد نیاز و بررسی مشکلات مرتبط با تجهیزات پزشکی در بیمارستان و معاونت درمان در کمیته مذکور

4- نظارت بر خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان از شرکت های مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی

5-نظارت و بازرسی از بخش های بیمارستان و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و تشکیل کلاس های آموزشی مرتبط.