معرفی معاون درمان

نام و نام خانوادگی : دکترعیسی توحیدی

سمت :معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 تلفن محل کار :   31550293- 37241702