صفحه اصلی > معاونت درمان > معاون درمان 

نام و نام خانوادگی : دکترعیسی توحیدی

سمت :معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 تلفن محل کار :   31550293- 37241702