جلسه رسیدگی به پرونده های شکایات درمانی برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/8
جلسه توجیهی بروز خطاهای 28 گانه پزشکی برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/8
ارائه خدمات پزشکی به نماز گزاران
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/2/4
شناسایی 8 بیمار هموفیلی در شهرستان اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/1/29