صفحه اصلی > معاونت درمان > روابط عمومی 

مسئول روابط عمومی


نام و نام خانوادگی : خانم ندارضایی

سمت :مسئول روابط عمومی معاونت درمان

شماره تماس :09368930440