صفحه اصلی > واحد های تابعه > اداره نظارت بر درمان > کمیسیون ها > دبیر خانه کمیسون ماده 20 

دبیرخانه کمیسیون ماده 20


نام و نام خانوادگی : خانم مریم رسولی

سمت :مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 20

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906