صفحه اصلی > واحد های تابعه > اداره نظارت بر درمان > کمیسیون ها > دبیرخانه کمیسیون ماده 11 

 

دبیرخانه کمیسیون ماده 11


نام و نام خانوادگی : خانم بهاره شکسته بند

سمت :مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 11

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906