اداره صدور پروانه ها


نام و نام خانوادگی : خانم مریم رسولی

سمت :مسئول اداره صدور پروانه ها

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906