شرح وظایف اداه نظارت بر درمان:


اداره نظارت و اعتباربخشی یکی از واحدهای حساس و مهم زیرمجموعه معاونت درمان می باشد که با مدیریت موثر و کارآمد فرآیندهای نظارت و اعتباربخشی ضمن استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی ، افزایش کارایی منابع انسانی و ارائه خدمات درمانی ،کیفی محقق می گردد.

اداره نظارت علاوه بر اعتباربخشی و درجه بندی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و بازدید های نظارتی از کلیه بیمارستان ها ،مطب ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی فعالیت های متعددی به شرح ذیل را نیز دارد:

-فعالیت های مربوط به صدور پروانه های موسسات پزشکی و برگزاری کمیسیون ماده 20

-فعالیت های مربوط به امور پزشکان

-فعالیت های مربوط به واحد درمان سوء مصرف مواد و برگزاری کمیسیون ماده 31

-فعالیت های مربوط به رسیدگی به شکایات

-فعالیت های مربوط به برنامه تحول نظام سلامت

-فعالیت های مربوط به امور تعرفه ها و کمیته های تخصصی درمان

-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز درمانی و تجزیه و تحلیل آن