نام و نام خانوادگی : خانم فهیمه باقری نیا

سمت :رئیس اداره نظارت بر درمان

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906


نام و نام خانوادگی : خانم بهاره شکسته بند

سمت :کارشناس نظارت بر درمان