صفحه اصلی > واحد های تابعه > اداره نظارت بر درمان > دبیرخانه نظام تحول سلامت 

دبیرخانه تحول نظام سلامت


نام و نام خانوادگی : خانم فهیمه باقری نیا

سمت :مسئول دبیرخانه تحول نظام سلامت

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906