صفحه اصلی > واحد های تابعه > اداره نظارت بر درمان > واحد درمان سوء مصرف مواد 

 واحد درمان سوءمصرف مواد


نام و نام خانوادگی : خانم مریم رسولی

سمت :مسئول واحد درمان سوءمصرف مواد

 تلفن محل کار :   31550295- 37241906


شرح وظایف واحد:

- معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا و دارو

- اعلام نیاز جهت مرکز به سازمان نظام پزشکی

- اعلام نواقص ازگزارش بازدید به موسس / مسئول فنی مربوطه

- جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها

- مکاتبات  مربوط به کمیسیون  ماده 31

- ثبت آمار فصلی 800 مرکز درمان سوء مصرف مواد در قالب CDو وارد کردن اطلاعات در سایت پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد جهت تمدید پروانه ها، رسیدگی به شکایات مربوطه و...