ارتقا کمی و کیفی ویزیت پزشکان در کلینیک تخصصی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/6/3
پنجاه و پنجمین جلسه تحول نظام سلامت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/16
آموزش همگانی کمک های اولیه در طرح تابستانه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/8