آموزش های اورژانسی برای دانش آموزان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/19
11 متخصص جدید در راه اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/19
ارتقا کمی و کیفی ویزیت پزشکان در کلینیک تخصصی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/6/3