آموزش همگانی کمک های اولیه در طرح تابستانه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/8
جذب بیش از 20 متخصص جدید در شهرستان اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/20
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد :
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/12
پنجاه و سومین جلسه طرح تحول نظام سلامت برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/11